دانیال نصر
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی عمران راه و ترابری
مرتبه علمي : مربی

طرح درس

:: مهندسی ترافیک

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: زبان تخصصي

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: روسازی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: راهسازی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: آزمايشگاه تكنولوژي بتن

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 0 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 2
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1