گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : مربی

طرح درس

:: الکترونیک عمومی و آزمایشگاه

کد درس : مقطع : کاردانی
رشته : الکتروتکنیک رشته : الکتروتکنیک
گروه : برق دانشکده : مهارت و کارآفرینی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 1 ساعت عملی : 2
نوع درس : اصلی

[مشاهده جزئیات]
:: مبانی برنامه نویسی و کامپیوتر

کد درس : مقطع : کاردانی
رشته : فنی و مهندسی رشته : فنی و مهندسی
گروه : برق دانشکده : مهارت و کارآفرینی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : پایه

[مشاهده جزئیات]
:: فیزیک پیش دانشگاهی

کد درس : مقطع : کاردانی
رشته : فنی و مهندسی رشته : فنی و مهندسی
گروه : برق دانشکده : مهارت و کارآفرینی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : پیش دانشگاهی

[مشاهده جزئیات]

1