مهندس مهرداد ملانوروزی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی و درایو

طرح درس

:: متره براورد و استانداردهای اجرایی

کد درس : 5782181355 مقطع : کاردانی
رشته : الکتروتکنیک رشته : الکتروتکنیک
گروه : برق دانشکده : مهارت
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: طراحی و نصب نیروگاه بادی و خورشیدی

کد درس : 5782181388 مقطع : کاردانی
رشته : الکتروتکنیک رشته : الکتروتکنیک
گروه : برق دانشکده : مهارت
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]

1