گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی فلسفی نظریه های مدیریت شناسه کلاس 289222d گذرواژه 6666 تاریخ برگزاری 1399/07/24 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • طریقه برگزاری آزمون مجازی
طرح درس

:: نظریه های مدیریت دولتی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد و دکتری
رشته : رشته :
گروه : مدیریت دولتی و رسانه دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه نظریه های مدیریت دولتی
:: برنامه ریزی منابع انسانی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : رشته :
گروه : مدیریت دولتی و رسانه دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه برنامه ریزی منابع انسانی
:: تحلیل مسائل برنامه ریزی منابع انسانی

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : رشته :
گروه : مدیریت دولتی و رسانه دانشکده :
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه تحلیل مسائل برنامه ریزی
:: مبانی فلسفی نظریه های سازمان و ...

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : رشته :
گروه : مدیریت دولتی و رسانه دانشکده :
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه مبانی فلسفی نظریه سازمان
:: کارگاه طراحی ساختار سازمان

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : رشته :
گروه : مدیریت دولتی و رسانه دانشکده :
واحد نظری : 1 واحد عملی : 1
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: سازمان دهی و طراحی سازمان

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : رشته :
گروه : مدیریت دولتی و رسانه دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه سازمان دهی و طراحی سازمان
:: مدیریت تحول

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : رشته :
گروه : مدیریت دولتی و رسانه دانشکده :
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی : 3
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه مدیریت تحول

1