گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبیات انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: ادب فارسي در ادبيات جهان

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : مترجمي زبان انگليسي رشته : مترجمي زبان انگليسي
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: نقد كاربردي در ادبيات انگليسي

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : مترجمي زبان انگليسي رشته : مترجمي زبان انگليسي
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: درآمدي بر ادبيات 2

کد درس : مقطع : كارشناسي
رشته : مترجمي زبان انگليسي رشته : مترجمي زبان انگليسي
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: ترجمه متون ادبي

کد درس : مقطع : كارشناسي
رشته : مترجمي زبان انگليسي رشته : مترجمي زبان انگليسي
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : نظري

[مشاهده جزئیات]

1