گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - ریاضی کاربردی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: كاربرد تحقيق در عمليات در حل مسائل دولتي

کد درس : 779003 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : میریت رشته : میریت
گروه : مدیریت دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: هندسه پیش

کد درس : 161037 مقطع : کارشناسی
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: ریاضیات شهر سازی

کد درس : 158077-158078 مقطع : کارشناسی
رشته : شهر سازی رشته : شهر سازی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: ریاضی پیش دانشگاهی

کد درس : 114001-114002 مقطع : لیسانس
رشته : مدیریت مالی رشته : مدیریت مالی
گروه : مدیریت دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1