گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبانشناسی همگانی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: جامعه‌شناسی زبان

کد درس : ۱۶۵۳۱۲۱۴۷۹ مقطع : دکتری
رشته : زبان‌شناسی رشته : زبان‌شناسی
گروه : زبانهای خارجی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: زبان‌شناسی کاربردی و ترجمه

کد درس : ۱۸۲۹۱۳۱۲۵۴ مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مترجمی زبان انگلیسی رشته : مترجمی زبان انگلیسی
گروه : زبانهای خارجی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: ساخت زبان فارسی

کد درس : ۴۲۰۱۱۳۲۵۵۳ مقطع : کارشناسی
رشته : مترجمی زبان انگلیسی رشته : مترجمی زبان انگلیسی
گروه : زبانهای خارجی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: زبان‌شناسی کاربردی

کد درس : ۴۲۰۱۱۳۱۲۵۱ مقطع : کارشناسی
رشته : مترجمی زبان انگلیسی رشته : مترجمی زبان انگلیسی
گروه : زبانهای خارجی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: مبانی زبان‌شناسی

کد درس : ۴۲۰۱۱۴۵۰۲۸ مقطع : کارشناسی
رشته : مترجمی زبان انگلیسی رشته : مترجمی زبان انگلیسی
گروه : زبانهای خارجی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: زبان‌شناسی کاربردی

کد درس : ۱۰۱۵۱۳۱۲۵۱ مقطع : دکتری
رشته : زبان‌شناسی رشته : زبان‌شناسی
گروه : زبانهای خارجی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]

1