گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: روش تحقیق

کد درس : 11 مقطع : ارشد
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : تریبت بدنی دانشکده : علوم ورزشی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]

1