گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: ارائه مورد 2

کد درس : مقطع : دکتری تخصصی
رشته : پریودنتیکس رشته : پریودنتیکس
گروه : پریودنتولوژی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: پریو 2 نظری

کد درس : مقطع : دکترای حرفه ای
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : پریودنتولوژی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: کلینیک پریودنتیکس 3

کد درس : مقطع : دکتری تخصصی
رشته : پریودنتیکس رشته : پریودنتیکس
گروه : پریودنتولوژی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی : 12
ساعت نظری : 34 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: درمان جامع

کد درس : مقطع : دکترای حرفه ای
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : پریودنتولوژی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی : 7
ساعت نظری : ساعت عملی : 34
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: کلینیک ایمپلنت 2

کد درس : مقطع : دکتری تخصصی
رشته : پریودنتیکس رشته : پریودنتیکس
گروه : پریودنتولوژی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی : 34
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1