گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

طرح درس

:: پرستاری بزرگسالان و سالمندان 2- مبحث قلب و عروق

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: پرستاری بزرگسال سالمند 3

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : 8 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: مراقبت در منزل

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 12 ساعت عملی : 2
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: پرستاری بزرگسال سالمندان 1

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 17 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1