گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی كامپيوتر-نرم افزار
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: سیستم توزیع شده

کد درس : مقطع : ارش و دکتری
رشته : مهندسی کامپیوتر رشته : مهندسی کامپیوتر
گروه : مهندسی کامپیوتر دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 3 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: رایانش ابری

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : مهندسی کامپیوتر رشته : مهندسی کامپیوتر
گروه : کامپیوتر دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 3 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: سیستم عامل

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مهندسی کامپیوتر رشته : مهندسی کامپیوتر
گروه : مهندسی کامپیوتر دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 3 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]

1