گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی-طراحی شهری

طرح درس

:: ترسیم پیشرفته

کد درس : 158006 و 158007 مقطع : کارشناسی
رشته : شهرسازی رشته : شهرسازی
گروه : شهرسازی دانشکده : معماری و شهرسازی (فنی و مهندسی)
واحد نظری : 1 واحد عملی : 2
ساعت نظری : 1 ساعت عملی : 4
نوع درس : نظری-عملی

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه شرح درس ترسیم پیشرفته
:: کارگاه شهرسازی 1

کد درس : 158022 مقطع : کارشناسی
رشته : شهرسازی رشته : شهرسازی
گروه : شهرسازی دانشکده : معماری و شهرسازی (دانشکده فنی)
واحد نظری : 1 واحد عملی : 4
ساعت نظری : 1 ساعت عملی : 8
نوع درس : نظری -عملی

[مشاهده جزئیات]

1