گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: دینامیک غیرخطی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : زلزله رشته : زلزله
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها

کد درس : مقطع : تحصیلات تکمیلی
رشته : سازه - زلزله رشته : سازه - زلزله
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: طراحی لرزه ای

کد درس : مقطع : تحصیلات تکمیلی
رشته : سازه - زلزله رشته : سازه - زلزله
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 3 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: استاتیک

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مهندسی عمران رشته : مهندسی عمران
گروه : مهندسی عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 48 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1