دکتر مریم قربانی فر
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق خصوصي

طرح درس

:: تعارض قوانین

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : حقوق خصوصی رشته : حقوق خصوصی
گروه : حقوق خصوصی دانشکده : حقوق و علوم انسانی
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: داوری تجاری بین الملل

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : حقوق خصوصی رشته : حقوق خصوصی
گروه : حقوق خصوصی دانشکده : حقوق و علوم انسانی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: حقوق مدنی 5

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : حقوق دانشکده : حقوق و علوم انسانی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: حقوق مدنی 4

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : حقوق دانشکده : حقوق و علوم انسانی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: حقوق مدنی7

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : حقوق دانشکده : حقوق و علوم انسانی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: حقوق مدنی 8

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : حقوق دانشکده : حقوق و علوم انسانی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1