دکتر حمیدرضا پیکری
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

  • کلاس سیستمهای اطلاعات مدیریت شناسه کلاس 6017bae گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/11/27 ساعت برگزاری 11:30:00 https://daanaan.daan.ir
طرح درس

:: سیستمهای اطلاعات مدیریت

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : مدیریت رشته : مدیریت
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: زبان تخصصی مدیریت

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : مدیریت رشته : مدیریت
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1