گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته

کد درس : 911019، 912002 و 912031 مقطع : دکتری
رشته : روان شناسی، مشاوره و روان شناسی تربیتی رشته : روان شناسی، مشاوره و روان شناسی تربیتی
گروه : روان شناسی، مشاوری و روان شناسی تربیتی دانشکده : روان شناسی و علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: آمار توصیفی پیشرفته

کد درس : 805019 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : روان شناسی صنعتی و سازمانی رشته : روان شناسی صنعتی و سازمانی
گروه : روان شناسی صنعتی و سازمانی دانشکده : روان شناسی و علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: روش های آماری پیشرفته

کد درس : 800014 و 800026 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : روان شناسی عمومی رشته : روان شناسی عمومی
گروه : روان شناسی دانشکده : روان شناسی و علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: روش های تحقیق و آمار پیشرفته-دکتری روان شناسی

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : روان شناسی رشته : روان شناسی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 48 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: روش های تحقیق و تحلیل طرح های تجربی در مشاوره

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : مشاوره رشته : مشاوره
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: روش های تحقیق پیشرفته

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : روان شناسی صنعتی و سازمانی رشته : روان شناسی صنعتی و سازمانی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: آمار استنباطی پیشرفته

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : روان شناسی صنعتی و سازمانی رشته : روان شناسی صنعتی و سازمانی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1