دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: فلسفه علم و روش تحقیق

کد درس : مقطع : دکترا
رشته : مدیریت دولتی رشته : مدیریت دولتی
گروه : مدیریت دولتی و رسانه دانشکده :
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 48 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: بررسی مسائل سازمانهای رسانه ای

کد درس : 966005 مقطع : دکترا
رشته : مدیریت رسانه رشته : مدیریت رسانه
گروه : مدیریت دولتی و رسانه دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: مدیریت شبکه های اجتماعی

کد درس : 966002 مقطع : دکترا
رشته : مدیریت رسانه رشته : مدیریت رسانه
گروه : مدیریت دولتی و رسانه دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: ارتباطات سازمانی پیشرفته

کد درس : مقطع : دکترا
رشته : مدیریت دولتی رشته : مدیریت دولتی
گروه : مدیریت دولتی دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 3 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: نطریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

کد درس : 855011 مقطع : ارشد
رشته : مدیریت دولتی رشته : مدیریت دولتی
گروه : مدیریت دولتی دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : -1
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1