گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
طرح درس

:: نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : علوم تربیتی رشته : علوم تربیتی
گروه : برنامه ریزی درسی-علوم تربیتی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: مکاتب فلسفی 1

کد درس : مقطع : دکتری تخصصی
رشته : فلسفه تعلیم و تربیت رشته : فلسفه تعلیم و تربیت
گروه : علوم تربیتی دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: روانشناسی یادگیری

کد درس : 600001 مقطع : کارشناسی ناپیوسته
رشته : آموزش ابتدایی رشته : آموزش ابتدایی
گروه : علوم تربیتی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: تعلیم و تربیت اسلامی 2

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : آموزش و پرورش پیش دبستانی رشته : آموزش و پرورش پیش دبستانی
گروه : علوم تربیتی دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: مکتبهای فلسفی و ارائ تربتی

کد درس : 888002 مقطع : دکتری
رشته : فلسفه تعلیم و تربیت رشته : فلسفه تعلیم و تربیت
گروه : علوم تربیتی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تئوری

[مشاهده جزئیات]
:: نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

کد درس : 812003 مقطع : ارشد
رشته : برنامه ریزی درسی رشته : برنامه ریزی درسی
گروه : علوم تربیتی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تئوری

[مشاهده جزئیات]

1