گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

طرح درس

:: ژیمناستیک

کد درس : 135019 مقطع : کارشناسی
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : تربیت بدنی دانشکده : تربیت بدنی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی : 4
نوع درس : عملی

[مشاهده جزئیات]
:: حرکت شناسی ورزشی

کد درس : 862017 مقطع : کارشناسی
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : دانشکده : تربیت بدنی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: بدمینتون1

کد درس : 861423 مقطع : کارشناسی
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : دانشکده : تربیت بدنی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی : 64
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: دو و میدانی1

کد درس : 861405 مقطع : کارشناسی
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : دانشکده : تربیت بدنی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی : 64
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1