دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کارآفرینی

طرح درس

:: مبانی کارآفرینی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مدیریت کسب و کار رشته : مدیریت کسب و کار
گروه : علوم ارتباطات و کسب و کار دانشکده : علوم انسانی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 48 ساعت عملی :
نوع درس : پایه

[مشاهده جزئیات]
:: الگوهای تصمیم گیری کارآفرینی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مدیریت کسب و کار رشته : مدیریت کسب و کار
گروه : علوم ارتباطات و کسب و کار دانشکده : علوم انسانی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 48 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: مهارت های کارآفرینی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مدیریت کسب و کار رشته : مدیریت کسب و کار
گروه : علوم ارتباطات و کسب و کار دانشکده : علوم انسانی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 48 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: کارآفرینی سازمانی و اجتماعی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مدیریت کسب و کار رشته : مدیریت کسب و کار
گروه : علوم ارتباطات و کسب و کار دانشکده : علوم انسانی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 48 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1