گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - ارتودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: ارتودنسی نظری (1)

کد درس : مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : رشته :
گروه : ارتودنتسی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1