گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: برداشت از بناهای تاریخی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری
واحد نظری : واحد عملی : 6
ساعت نظری : ساعت عملی : 9
نوع درس : عملی-کارگاهی

[مشاهده جزئیات]

1