گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: مبانی مواد دندانی

کد درس : 121385 مقطع : دکترای حرفه ای
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : 12 ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: مبانی دندانپزشکی ترمیمی

کد درس : 121273 مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : کارگاهی

[مشاهده جزئیات]

1