گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی
رشته تحصیلی : - حقوق عمومی
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: حقوق اساسی یک

کد درس : 120006 مقطع : کارشناسی
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : حقوق دانشکده : علوم انسانی و حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : پایه

[مشاهده جزئیات]
:: نظارت بر اعمال حکومت

کد درس : 924006 مقطع : دکترا
رشته : حقوق عمومی رشته : حقوق عمومی
گروه : حقوق عمومی دانشکده : علوم انسانی و حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : اصلی

[مشاهده جزئیات]
:: حقوق عمومی در اسلام

کد درس : 924002 مقطع : دکترا
رشته : حقوق عمومی رشته : حقوق عمومی
گروه : حقوق عمومی دانشکده : علوم انسانی و حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : جبرانی

[مشاهده جزئیات]
:: اندیشه های سیاسی در ایران و جهان اسلام

کد درس : 924016 مقطع : دکترا
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : حقوق عمومی دانشکده : علوم انسانی و حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : اختیاری

[مشاهده جزئیات]
:: حقوق بشر

کد درس : 924004 مقطع : دکترا
رشته : حقوق عمومی رشته : حقوق عمومی
گروه : حقوق عمومی دانشکده : علوم انسانی و حقوق
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : اصلی

[مشاهده جزئیات]

1