گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق جزا وجرم شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd61d1b5161675f0b80a5&usertype=1
  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd44f1b5161675f0b80a4&usertype=1
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی نظری مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی کاربردی مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جامعه شناسی جنایی مقطع کارشناسی ارشد، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • دانشجویانی که درس کار تحقیقی 2 و سمینار را آماده نموده اند می توانند به آدرس masoud_heidari2@yahoo.com ایمیل نمایند
  • دانشجویان درس کار تحقیقی 2 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس حقوق جزای اختصاصی 2 و 3 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس جرم شناسی مقطع کارشناسی لطفا جزوات مربوط به امتحان پایان ترم و فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
طرح درس

:: جرم شناسی نظری

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : حقوق دانشکده : حقوق وعلوم انسانی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : اصلی

[مشاهده جزئیات]
:: جرم شناسی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : حقوق دانشکده : حقوق وعلوم انسانی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: حقوق جزای اختصاصی 2

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حقوق رشته : حقوق
گروه : حقوق دانشکده : حقوق وعلوم انسانی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : اصلی

[مشاهده جزئیات]
:: جامعه شناسی جنایی

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : حقوق جزا و جرم شناسی رشته : حقوق جزا و جرم شناسی
گروه : حقوق دانشکده : حقوق و علوم انسانی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : اصلی

[مشاهده جزئیات]

1