دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران

طرح درس

:: مبانی سنجش از دور

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : سنجش از دور دانشکده : عمران-واحد لنجان
واحد نظری : 1 واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: هوشمند سازی مکانی

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : GIS دانشکده : عمران-واحد لنجان
واحد نظری : 1 واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: اصول سیستم اطلاعات مکانی

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : GIS دانشکده : عمران-واحد لنجان
واحد نظری : 1 واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: نقشه برداری و عملیات

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 1
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: کاربرد GIS و RS در مهندسی آب

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : عمران رشته : عمران
گروه : عمران دانشکده : فنی مهندسی
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1