گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامائي
مرتبه علمي : مربی

طرح درس

:: بارداری و زایمان3

کد درس : 6003178660 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 51 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: بارداری وو زایمان2

کد درس : 6003178663 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 34 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: نوزادان

کد درس : 6003155119 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 17 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد

کد درس : 1800069 مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 34 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

کد درس : 180062 مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 25 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 42 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: بارداری و زایمان 3

کد درس : 185017 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 51 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: بارداری و زایمان 1

کد درس : 185010 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 34 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

کد درس : 180080 مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 0 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

کد درس : 180074 مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 0 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: کارآموزی زایمان طبیعی

کد درس : 185015 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 0 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: کارآموزی بیماری های داخلی و جراحی

کد درس : 185046 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 0 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: کارآموزی نوزادان

کد درس : 185006 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 0 واحد عملی :
ساعت نظری : 0 ساعت عملی :
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: پرستاری در اختلال سلامت مادر ونوزاد

کد درس : 1800069 مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 34 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: پرستاری سالمندی و بزرگسالان 2

کد درس : 180060 مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 6 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: اصول و فنون پرستاری و مامایی

کد درس : 185033 185034 185035 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 17 ساعت عملی : 34
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: پرستاری و بهداشت مادر و نوزاد

کد درس : 180062 مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 34 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: بارداری و زایمان غیر طبیعی

کد درس : 185018 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 34 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]

1