گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: اصول حسابداری 1

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : حسابداری رشته : حسابداری
گروه : حسابداری دانشکده : علوم انسانی
واحد نظری : 4 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 64 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1