گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آمار
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: آمار و احتمال مهندسی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : مهندسی عمران دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: تحلیل آماری

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد و دکتری
رشته : مدیریت رشته : مدیریت
گروه : مدیریت دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1