گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پرستاری

  • لینک اتاق کار مجازی در ساعات حضور در بخش دانلود ها قرار دارد
طرح درس

:: مجموعه دروس پیشرفته غدد درون ریز و دیابت

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده :
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: آمورش به بیمار

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده :
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: روش های پیشرفته پایش وضعیت سلامت

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده :
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: بررسی وضعیت سلامت

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده :
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: مفاهیم پایه پرستاری

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]

1