فرزانه غلامعلیان دهاقانی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامایی

طرح درس

:: طرح درس زایمان 2

کد درس : مقطع :
رشته : رشته :
گروه : دانشکده :
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: فیزیوپاتولوژی 2

کد درس : 185013 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری -مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 16 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: نشانه شناسی

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : رشته :
گروه : مامایی دانشکده :
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : 16 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1