دکتر سید حمیدرضا صادقیان
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی صنایع-برنامه ریزی و مدیریت تولید

طرح درس

:: مدیریت کیفیت و بهره وری

کد درس : مقطع : کارشناسی پیوسته
رشته : مهندسی صنایع رشته : مهندسی صنایع
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: اقتصاد مهندسی

کد درس : مقطع : کارشناسی پیوسته
رشته : مهندسی صنایع رشته : مهندسی صنایع
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]

1