گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی

کد درس : 987004 مقطع : دکتری
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : دانشکده : تربیت بدنی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: فیزیولوژی فعالیت ورزشی پیشرفته)کارشناسی ارشد(

کد درس : 859004 مقطع : ارشد
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : دانشکده : تربیت بدنی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: سمینار عصبی عضالنی در ورزش

کد درس : 962001 مقطع : ارشد
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : دانشکده : تربیت بدنی
واحد نظری : 32 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: سمینار در فیزیولوژی قلب و عروق و تنفس)دکتری تخصصی(

کد درس : 963001 مقطع : دکتری
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : دانشکده : تربیت بدنی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی )کارشناسی ارشد(

کد درس : 836007 مقطع : ارشد
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : دانشکده : تربیت بدنی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: سمینار پژوهشی تمرین ورزشی

کد درس : 837002 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : تربیت بدنی رشته : تربیت بدنی
گروه : دانشکده : تربیت بدنی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1