گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس فناوری کنترل آلاینده های محیط زیست - دکتری محیط زیست شناسه کلاس 7324c02 گذرواژه hoodaji23 تاریخ برگزاری 1399/07/16 ساعت برگزاری 07:55:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس سیستم های هیدروپونیک کارشناسی ارشد باغبانی شناسه کلاس 512fb97 گذرواژه hoodaji22 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 15:55:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس مبانی تغذیه گیاهان باغبانی شناسه کلاس 683c46d گذرواژه hoodaji21 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 09:55:00 https://daanaan.daan.ir
طرح درس

:: تعادلات شیمیایی در خاک

کد درس : 978005 مقطع : دکتری تخصصی
رشته : مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک رشته : مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
گروه : خاکشناسی دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: سیستم های هیدرو پونیک

کد درس : 783007 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : علوم و مهندسی باغبانی رشته : علوم و مهندسی باغبانی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 1 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 16 ساعت عملی : 32
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: تغذیه و متابولیسم گیاهی

کد درس : 886010 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : علوم و مهندسی باغبانی رشته : علوم و مهندسی باغبانی
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 32 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1