گروه آموزشی : معماری
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی معماري

گالری تصاویر