گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

البوم عکس

بازگشت به گالری تصاویر