گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دینامیک سازه ها گروه 3 (دکتر علیرضا امامی) شناسه کلاس 345fc66 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/10/25 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: مديريت پروژه و نظارت بر اجراي عمليات عمراني ديواره حفاظتي ساحلي محدوده مسکوني شهر زاينده رود

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع : 1402/03/11
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : شهرداري زاينده رود
مبلغ طرح : 3500000000 ریال
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسي احتمالاتي رفتار لرزه اي ساختمان هاي بنايي غيرمسلح نامنظم بهسازي شده با ديوار برشي خارجي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع : 1401/09/01
تاریخ خاتمه : 1402/03/01
نام کارفرما : شرکت پديدآوران مسکن نصف جهان
مبلغ طرح : 800000000 ریال
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رضا علی محمدی موسی آبادی - سید علیرضا زارعی - علیرضا امامی -
:: نظارت بر عمليات اجرائي کانال هدايت آب سطحي روستاي رارا شهرستان فلاورجان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : 1401/07/24
نام کارفرما : دهياري روستاي رارا شهرستان فلاورجان
مبلغ طرح : 300000000 ریال
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -