گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه ارزشیابی درس اصول و روش تدریس ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی درس سمینار مسائل آموزش زبان ارشد آموزش
  • نحوه ارزشیابی درس نقد و بررسی مسائل آموزش زبان دکترا
  • نحوه ارزشیابی درس نظریه های جامعه شناسی ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی درس جامعه شناسی زبان دکتری
  • نحوه ارزشیابی درس تحلیل گفتمان دکترا زبان شناسی
  • Email: achalak@khuisf.ac.ir
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: طرح آسيب شناسي و کيفيت سنجي دوره هاي مجازي آنلاين در دوره همه گيري کرونا از منظر محتواسازي: علل و پيامدها

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع : 1399/12/01
تاریخ خاتمه : 1400/04/01
نام کارفرما : موسسه فرهنگي-هنري آواي مهرورزان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین حیدری تبریزی - -