گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق-مخابرات

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: حفاظت از توربين ميروگاه منتظري

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1392/01/15
تاریخ خاتمه : 1395/06/15
نام کارفرما : نيروگاه شهيد منتظري
مبلغ طرح : 540000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1