دکتر آزاده درودگر چریانی
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی و علوم ورزشی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي