گروه آموزشی : علوم اقتصادی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - اقتصاد
مرتبه علمي : مربی

  • در گذر گاه زمان خیمه شب بازی دهر باهمه تلخی وشیرینی خود میگذرد عشق ها میمیرند رنگها رنگ دگر میگیرند وفقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده بجا میماند سعی کن خاطره هایت همه زیبا ودل انگیز بجا ماند
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: طرح توسهه شهرستانهاي استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1384/04/24
تاریخ خاتمه : 1386/12/29
نام کارفرما : سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان اصفهان
مبلغ طرح : 1550000000 ریال
سمت در طرح :
:: توزيع متوازن تملک دادايي هاي سرمايه اي استان اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1384/04/25
تاریخ خاتمه : 1385/12/25
نام کارفرما : معاونت برنامه ريزي استانداري اصفهان
مبلغ طرح : 550000000 ریال
سمت در طرح :