گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشکی اطفال
مرتبه علمي : استادیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي