گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه ارزشیابی نظریه های ترجمه ارشد مترجمی
  • نحوه ارزشیابی مدل های ترجمه ارشد مترجمی
  • نحوه ارزشیابی سنجش و ارزشیابی ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی فرهنگ نگاری دوره دکترا
  • نحوه ارزشیابی روش تحقیق دوره دکترا
  • نحوه ارزشیابی برنامه ریزی درسی دوره دکترا
  • ٍEmail: heidaritabrizi@khuisf.ac.ir
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: طرح آسيب شناسي و کيفيت سنجي دوره هاي مجازي آنلاين در دوره همه گيري کرونا از منظر محتواسازي: علل و پيامدها

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : منطقه ای
تاریخ شروع : 1399/12/01
تاریخ خاتمه : 1400/04/01
نام کارفرما : موسسه فرهنگي-هنري آواي مهرورزان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عزیزه چالاک - -