گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: توانمندسازي مرکز اموزش زبان نورافرين جهت برگزاري دوره هاي زباني

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1396/07/01
تاریخ خاتمه : 1396/10/01
نام کارفرما : مرکز زبان اموزي نورافرين
مبلغ طرح : 50000000 ریال
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1