گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مرتبه علمي : استادیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي