گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه

  • فراخوان ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
  • فراخوان پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
  • فراخوان ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: بررسي و تحليل ابعاد حکمي- عرفاني تمثيل‌پردازي در شبيه‌خواني ايراني

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : دانشگاه آزاد
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: اسلام شناسي کربن با روش پديدارشناسي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: نبرد نوين، سربازان نوين و اخلاق نظامي در جهان معاصر-

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : دانشگاه افسري امام علي
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تحليل و بررسي بازتاب قدرت ملي در سينماي ايران پس از انقلاب (سينماي دهه ي شصت)

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : سازمان تحقيقات علمي- صنعتي نيروهاي مسلح
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: رهيافتي نو در مديريت تحول بر اساس روش شناسي پساساختارگرايي

وضعیت طرح :
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : نيروهاي مسلح
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1