گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی فلسفی نظریه های مدیریت شناسه کلاس 289222d گذرواژه 6666 تاریخ برگزاری 1399/07/24 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • طریقه برگزاری آزمون مجازی
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: ارزيابي رضايت شغلي کارکنان وزارت کار و امور اجتماعي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1388/01/05
تاریخ خاتمه : 1388/06/30
نام کارفرما : وزارت کار و امور اجتماعي
مبلغ طرح : 48000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: طراحي مدل مديريت منابع انساني براي بنگاه هاي کوچک و متوسط

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1388/01/05
تاریخ خاتمه : 1388/06/30
نام کارفرما : وزارت کار و امور اجتماعي
مبلغ طرح : 48000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: عارضه يابي منابع انساني در گستره اقتصاد ملي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع : 1387/01/01
تاریخ خاتمه : 1387/12/29
نام کارفرما : وزارت کار و امور اجتماعي
مبلغ طرح : 96000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -