دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: آسيب شناسي و ارزيابي فرهنگ سازماني در شرکت گاز اصفهان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : 1398/08/13
تاریخ خاتمه : 1398/12/10
نام کارفرما : شرکت گاز استان اصفهان
مبلغ طرح : 150000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرداد صادقی -

1