دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کارآفرینی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي