دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: آموزش و توانمند سازي دهياران استان

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : ملی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : وزارت کشور
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : همکار
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -